HaikuDanmark.dk

Anmeldelser

 


Överraskningens poesi - upplevelser av haiku

Kaj Falkman
Atlantis 2012
ISBN 978-91 -7353-462-8

Kaj Falkman, ordförande i svenska Haikusällskapet, har

nyligen utkommit med en lättläst bok om haiku,

Överraskningens poesi - upplevelser av haiku. Där har han

samlat sina egna, mångskiftande upplevelser av haiku -

kortdikten med japansk förebild. Han ger både en historisk

bakåtblick och visar på haikuns grundläggande drag. Inget

motsvarande verk har tidigare funnits på svenska.

Boken har 255 sidor i pocketformat och utmärks av en ren

och tilltalande formgivning. Den innehåller inte bara Kaj

Falkmans egenskrivna haiku. Här finns ett brett och varierat

urval av dikter, såväl klassiska japanska haiku som moderna

av samtida svenska poeter. Antalet citerade haikudiktare är

hela 147, varav 45 från Sverige. Boken rymmer 310 haiku

tillsammans med välskrivna kommentarer.  Närmare hälften av

dikterna  är svenska, 89 är japanska medan de övriga har

varierande ursprung - USA, England, Canada, Ryssland och

Frankrike.  Även mindre nationer är representerade, däribland

Serbien och Rumänien.

Urvalet, liksom de flesta översättningarna och tolkningarna,

har gjorts av författaren; han har velat följa originalet så långt

det varit möjligt. Han diskuterar dock svårigheten med att

översätta haiku utan att skada eller förvanska det poetiska

innehållet och tar upp ett tänkvärt exempel i

Nationalencyklopedin, där det finns en mindre lyckad

översättning av Basho. Några engelska dikter presenteras på

originalspråket; här anser författaren att orden är så enkla att

alla kan förstå dem. Han anser även att dessa hade varit

särskilt svåra att översätta.

 

Boken är indelad i en serie korta kapitel - hela 36 stycken -

som avhandlar olika ämnen och teman inom haiku - årstidsord,

ljus och mörker, humor etc. Denna presentation gör boken

lättläst for alla utan större förkunskaper.

Kaj Falkman vill visa haikuns många egenskaper,

skepnader och stilar. Han lyckas väl med att förmedla

diktformens spännvidd. Han är även tydlig med vad som inte

är haiku och vikten av att dikterna skall vara klara och

konkreta. De korta kapitlen kan läsas separat och inte heller i

författarens ordning. Falkman påpekar dock att det är först då

man läst alla kapitel som läsaren får en tämligen fullständig

bild av haiku. Han anger själv att den inte skall vara någon

lärobok, men gärna en handbok.

Att boken saknar en litteratur- och källförteckning är

däremot en nackdel. Var och när är dikterna publicerade första

gången / tidigare? Däremot är förteckningarna över japanska,

svenska respektive internationella diktare användbara. För

dem som önskar börja skriva haikudikter ger denna bok en

utmärkt introduktion. Författaren är påläst och texterna

genomsyras av en lågmäld entusiasm för ämnet. Med god

språklig känsla kommenterar han de olika dikterna; dessa

kommentarer utgör en av bokens många styrkor. Författaren

har funnit en god balans mellan dikter och kommentarer.

Utläggningarna är särskilt värdefulla när jag som läsare inte

har samma referensram som den aktuella poeten. Dolda

metaforer är inte heller alltid lätta att upptäcka. Falkman

betonar att en bra haiku skall vara självupplevd. I flera fall

känner man igen sig i haikupoeternas upplevelser, och denna

igenkänningseffekt är särskilt viktig för läsaren -- som kan

förnimma liknande synintryck, smaker eller ljud. Dikterna kan

liknas vid frusna ögonblicksbilder som inte ens de mest

avancerade digitalkameror kan fånga på bild. Det konkreta

bildspråket, som tar avstånd från abstrakta och subjektiva ord,

är tilltalande. Att vara tydlig och kortfattad sträcker sig utanför

det poetiska, kanske på jobbet eller i kontakten med

myndighetspersoner Haiku skulle säkerligen kunna vara ett

bra inslag i den svenska skolundervisningen men i så fall

behöver eleverna god handledning och tillgång till bra haiku.

Det är lätt att förstå och läsa en dikt, men den är svårare ett

skriva en bra haiku. Deras lilla format gör dem skenbart

lättskrivna, men oftast är det svårare att utrycka sig med få väl

utvalda ord.

 

Jag vill varmt rekommendera boken till såväl den haikufrälste

men framförallt till den som vill lära sig mer om haiku. Den är

omväxlande och innehåller åtskilliga poetiska skikt och är

därför värd att läsa flera gånger.

Magnus Green
fra svenska haikuselskabet.