Dansk Haiku Net

J. S. H. Bjerg

 

Publikationer. 2010:
 
”Støv” - en samling fri haiku
(BOD), 
Shamrock (Haiku Journal of the Irish Haiku Society), 
Fri Haiku (Svensk - 3 numre), 
Haiku Precense (UK).

 

Haiku: 
jeg viser dig et skud, du ser et træ

Johannes Bjerg
Mail: jshb@megaga.dk
Blog:  http://bjergsblog.blogspot.com/ (Dk-haiku)
scenteddust.blogspot.com 
(Eng-haiku)

 

 

Tilbage